GLOBAL PREVENT

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Osnovna delatnost Službe medicine rada su preventivni pregledi zaposlenih.

U dogovoru sa kompanijama, Služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih. Za radnike kod kojih je kod preventivnih pregleda utvrđeno da njihovo zdravstveno stanje ne odgovara zahtevima radnog mesta, Služba medicine rada predlaže upućivanje na dodatne preglede i rehabilitacione mere, a po potrebi i upućivanje na Invalidsku komisiju, radi procene preostale radne sposobnosti.

U dogovoru sa kompanijama, Služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih. Za radnike kod kojih je kod preventivnih pregleda utvrđeno da njihovo zdravstveno stanje ne odgovara zahtevima radnog mesta, Služba medicine rada predlaže upućivanje na dodatne preglede i rehabilitacione mere, a po potrebi i upućivanje na Invalidsku komisiju, radi procene preostale radne sposobnosti.

Mr sci. med. dr Srđan Kisić

Specijalista medicine rada

Ovlašćen za pomorsku medicinu

Prim. mr sci. med. dr Željka Ilić

Specijalista medicne rada

Uži specijalista radiološke zaštite

TOP