KARDIOLOGIJA

Dr Miroslav Bikicki

Doktor Miroslav Bikicki načelnik je odeljenja interne kardiologije na Klinici za kardiologiju u Instituti za IKVBV u Sremskoj Kamenici. Medicinski fakultet ZAVRŠAVA 1987. u Novom Sadu, a specijalistički ispit iz interne medicine polaže 1994. Subspecijalistički ispit iz kardiologije brani u junu 1999. na temu „Strategija koronarnog stenta“, dok magistarsku tezu „Korelacija infarktne lezije desne koronarne arterije sa elektrokardiografskim i hemodinamskim promenama“ takođe uspešno brani 2002. godine. U Institutu za KVB kao klinički lekar radi od 1989. godine, a nakon položenog specijalističkog ispita od 1994. je na odeljenju za invazivnu i interventnu kardiologiju. Na osnovu odluke Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, 1998. izabran je u zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Interna medicina (kardiologija), a četiri godine kasnije dobija i zvanje asistenta. U martu 1999. pohađao je kurs u Pragu iz interne medicine na Institutu za kliničku i eksperimentalnu Medicinu, dr Michael Želizko kod profesora dr R. Junga (PTCA, koronarni stenting i organizacija non-stop servisa za primarnu perkutanu koronarnu intervenciju u akutnom inafrktu miokarda). Nakon usavršavanja u Pragu pokreće koronarnu intervencija (PCI) koju uvodi u rutinsku praksu na IKVB u Sremskoj Kamenici. Aprila 2002. boravio u Pizi, na edukaciji iz primarne angioplastike u akutnom infarktu miokarda i na kursu za koronarografije i perkutane koronarne intervencije pristupom kroz arteriju radialis kod prof. dr M. Marzilija. Član je Srpskog lekarskog društva, Društvo lekara Vojvodine, Udruženja kardiologa Srbije i European society of cardiology (ESC).

Dr Miroslav Bikicki

KARDIOLOG
TOP