RADIOLOGIJA

Dr Slobodan Torbica

Rođen sam u Zrenjaninu 1987. godine, gde sam završio osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet završio sam u Novom Sadu, sa prošečnom ocenom 9,51.
Nakon završetka redovnog lekarskog staža, radio sam kao lekar u službi hitne
medicinske pomoći Doma zdravlja u Zrenjaninu, a zatim kao stažista na odeljenju
hirurgije Opšte bolnice u Zrenjaninu. U Službi za radiologiju Opšte bolnice
Subotica započinjem specijalizaciju iz radiologije 2015. godine, a od 2019. godine
prelazim da radim u Centar za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine. Februara
2020. godine položio sam specijalistički ispit iz radiologije sa odličnim uspehom.
Tokom specijalzacije iz radiologije, pored učenja standardnih radioloških veština,
najveći deo staža posvetio sam interventnoj radiologiji, koja je postala uža sfera
mog daljeg stručnog usavršavanja. Član sam Drušva interventnih radiologa Srbije
i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.
Pored interventne radiologije, posebnu pažnju posvećujem ultrazvučnoj
dijagnostici, a naročito primeni intestinalnog ultrazvuka u svakodnevnoj kliničkoj
praksi.

Dr Slobodan Torbica

RADIOLOG
TOP